ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Wettelijke Mededeling

In overeenstemming met de identificatieplicht vereist door artikel 10 van de Spaanse wet 34/2002 van 11 juli inzake de Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, vindt u hieronder de volgende identificatiegegevens: Pikostore S.L.U (hierna aangeduid als Pikolinos), met fiscaal identificatienummer (hierna aangeduid als NIF) B53906590 en gevestigd te Elche (Alicante, Spanje), Calle Galileo Galilei 2, is begunstigde van het webdomein www.pikolinos.com (hierna aangeduid als de website, site, web, webpagina of www.pikolinos.com) en overige websites met hetzelfde adres maar met generieke topleveldomeinen (gTLD’s) en domeinnamen die overeenkomen met landencodes (ccTLD’s) (hierna aangeduid als de website, site, webpagina, web of www.pikolinos.com), uit hoofde van de overdrachtsovereenkomst van de bestaande website met de begunstigden Pikolinos Intercontinental S.A., met NIF A53238713 en gevestigd te Elche (Alicante), Spanje, Calle Galileo Galilei 2, ingeschreven in het Handelsregister van Alicante, volume 2067, sectie 8, vel 16, blad nr. 45341. Eventuele mededelingen moeten naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: info@pikolinos.com.


Algemene Gebruiksvoorwaarden

De hiernavolgende algemene voorwaarden regelen het gebruik van de Pikolinos-Website die kan worden bezocht via het algemene webadres www.pikolinos.com of via alle adressen die rechtstreeks toegang verlenen tot bepaalde secties of pagina’s die behoren tot de Website.


Doelstelling van de Website

De doelstelling van de website is commerciële informatie te verlenen over de producten en diensten van het bedrijf Pikolinos. De toegang tot en navegatie op de Website is gratis maar de aankoop van producten is enkel mogelijk mits betaling van een prijs en onder specifieke voorwaarden. 


Gebruikers

Elke fysieke persoon die volgens de Spaanse wet meerderjarig is, of elke juridische persoon die de Pikolinos-website bezoekt en/of gebruikt, wordt beschouwd als gebruiker. Het bezoek of gebruik van deze website impliceert dat de gebruiker zowel de bestaande Algemene Voorwaarden als diegene die Pikolinos op elk ogenblik in de toekomst kan stellen, kent en volledig aanvaardt. Bijgevolg, is het de verantwoordelijkheid van elke bezoeker of gebruiker de geldende Algemene Gebruiksvoorwaarden grondig te lezen bij elk bezoek aan deze Website. Indien de gebruiker het niet eens is met een deel of het geheel van de volgende voorwaarden, wordt hij verzocht de Website niet te bezoeken en geen gebruik te maken van de aangeboden producten en diensten. In elk geval, aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden van het contract van zodra hij de Website bezoekt.


Gebruik van de Website

Deze Website biedt toegang tot informatie, diensten, programma’s of gegevens, hierna de “internet inhoud”. Deze Website laat gebruikers toe en biedt hen de kans gebruik te maken van verschillende diensten en informatie die door Pikolinos od door derden ter beschikking worden gesteld. De gebruiker gebruikt de Website op eigen risico en neemt hiervoor zijn verantwoordelijkheid op. De gebruiker verbindt er zich toe de Website, zijn inhoud en diensten op zorgvuldige en correcte wijze te gebruiken voor strikt persoonlijke, privé- en niet commerciële doeleinden.

Bijgevolg, van zodra de gebruiker de Website bezoekt, aanvaardt hij volgende condities:

• De Website niet te gebruiken voor activiteiten die in overtreding zijn met de wet, de fundamentele rechten, de moraal, de gangbare goede gewoontes of de gevestigde publieke orde, of voor doeleinden of resultaten die onwettig of verboden zijn of inbreuk plegen tegen de rechten of belangen van derden, inclusief de verspreiding of associatie met websites met obscene, xenofobe, racistische, pornografische inhoud of die aanzetten tot terrorisme of ingaan tegen de rechten van de mens. Pikolinos wijst elke aansprakelijkheid af voor al wat uit het voorgaande kan volgen.

• Het is de gebruiker strikt verboden volledige of gedeeltelijke toegang te verschaffen tot de Website aan derden, of diensten en/of informatie van de Website te introduceren als of toe te voegen aan een eigen bedrijfsactiviteit.

• Het is strikt verboden om het even welk technisch, logisch of technologisch middel aan te wenden die gebruikers toelaten, direct of indirect, met of zonder winst, voordeel te halen uit de niet toegelaten exploitatie van de informatie en diensten die de Website bieden.

• De gebruiker verbindt er zich toe de informatie en diensten in geen geval zo te gebruiken dat ze de Website kunnen beschadigen, onbruikbaar maken, overbelasten of vertragen of een normaal gebruik ervan door andere gebruikers in de weg staan.

• De gebruiker verbindt er zich toe geen schade te berokkenen aan de Website of aan de informatica-systemen van zijn leveranciers of van derden.

• De gebruker verbindt er zich toe geen gegevens of informatie te verzamelen voor `promotionele doeleinden.

• Regelmatig de Algemene Voorwaarden of om het even welke andere voorwaarden die van toepassing zijn te raadplegen, om op de hoogte te blijven van mogelijke wijzigingen die deze kunnen hebben ondergaan.

• De berichten te controleren die Pikolinos bij gelegenheid verstuurt aangezien die belangrijke informatie kunnen bevatten.

• De Website niet te gebruiken voor commerciële doeleinden; bijvoorbeeld, door informatie of inhoud te verzamelen om andere diensten te leveren die een duidelijke concurrentie kunnen betekenen voor Pikolinos.

• De Website onder geen beding te wijzigen of trachten te wijzigen noch acties te ondernemen of middelen aan te wenden met de bedoeling haar verschijning en functies na te bootsen.

• Onder geen beding acties te ondernemen die erin bestaan computervirussen, wormen, Trojaanse paarden of enig andere kwaadaardige code te introduceren die bestemd zijn om de goede werking van de Website te onderbreken, vernietigen of beperken.

• Geen omgekeerde engineeringstechnieken en/of ontcijfering of decompilatie of enig ander systeem te gebruiken dat bestemd is om de broncode van de Website of enig ander element dat onderworpen is aan auteursrechten of onderliggende intellectuele eigendom, te ontdekken.

• De dienstverlening (of het netwerk, of de daarmee verbonden netwerken) niet te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te onderbreken of het normaal gebruik en genot van de Website niet te verstoren.

• In geen geval handelingen uit te voeren die een mogelijke inbreuk zijn op de rechten en belangen van Pikolinos of derden zoals, bijvoorbeeld, rechten van intellectuele en industriële eigendom (octrooien, handelsmerken, auteursrechten, commerciële geheimen, enz..).


Bijzondere Registratievoorwaarden

De Bijzondere Registratiewoorwaarden die hier zijn opgenomen, worden enerzijds onderschreven door Pikolinos, als eigenaar en verantwoordelijke van de Website, en anderzijds, door al die gebruikers (hierna, geregistreerde gebruiker) die de Website bezoeken en de vereiste procedures volgen om zich te registreren, waaronder de aanvaarding van de hiervermelde Bijzondere Registratievoorwaarden. De Bijzondere Registratievoorwaarden worden beschouwd als “gelezen en goedgekeurd” door de gebruiker van zodra hij tijdens het registratieproces op de Website het voorbestemde controlevakje aanklikt. Om de registratie te voltooien, moet de gebruiker bepaalde informatie over zichzelf verstrekken en een wachtwoord opgeven dat hij correct moet opslaan door middel van een formulier dat hij moet invullen en verzenden, na acceptatie van de vermelde Bijzondere Registratievoorwaarden en het Privacybeleid. Van zodra de gebruiker het registratieformulier heeft ingevuld en bijgevolg een geregistreerd gebruiker is geworden, verbindt hij er zich toe volgende verplichtingen na te komen:

• Zich niet te registreren door opzettelijk valse of onjuiste informatie te verstrekken of de identiteit van derden te gebruiken.

• Enkel de account te gebruken die op zijn naam is geregistreerd en geen accounts van derden te gebruiken zonder hun voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

• De account niet te verkopen, te gebruiken voor commericële doeleinden of over te dragen aan derden.

• Als enige verantwoordelijk te zijn voor alle activiteiten uitgevoerd via zijn account, dat XXX permanent geactualiseerd moet blijven.

• Te streven naar de strikte vertrouwelijkheid van zijn gegevens en toegangscodes, aangezien hij de verantwoordelijkheid opneemt in geval van schade en verlies ten gevolge van schending van voorgenoemde vertrouwelijkheid.

• Verantwoordelijk te zijn voor geleden schade of schade geleden door derden als gevolg van de schending van deze Bijzondere Registratievoorwaarden of van alle andere voorwaarden die van toepassing zijn, zoals de Algemene Gebruiks- of Aankoopvoorwaarden. Pikolinos wijst alle verantwoordelijkheid af bij onbevoegde toegang tot de inhoud als de geregistreerde gebruiker opzettelijk onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt over zijn leeftijd. Pikolinos behoudt zich het recht voor om het gebruikersaccount te blokkeren of te verwijderen wanneer de voorwaarden hierin uiteengezet of enige andere algemene voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, ernstig of herhaadelijk werden geschonden. De gebruiker kan op elk moment zijn accountinformatie wijzigen of annuleren via de configuratieopties van zijn acount op de Website.


Product

Deze Website toont enkel representatieve modellen van de Pikolinos-collectie. Niet alle modellen worden op deze website getoond. Niet alle producten die op deze website worden getoond zijn of zullen beschikbaar zijn in de winkels van zijn klanten of verdelers. De beschikbaarheid van de modellen die op www.pikolinos.com worden getoond, hangt af van de beschikbare voorraad van elke detailhandelaar, verdeler of het specifieke verkooppunt. De stijl, het model en de kleuren van de producten die op deze website worden getoond, kunnen wijzigen zonder voorafgaande bekendmaking. De modellen kunnen ook worden geanuleerd of stopgezet zonder voorafgaande bekendmaking.


Wijzigingen

Pikolinos behoudt zich het recht voor de Website naar eigen goeddunken te wijzigen zonder voorafgaande bekendmaking en kan zowel de inhoud als de diensten die de website bieden, alsook de manier waarop deze worden gepresenteerd en gelokaliseerd, wijzigen, verwijderen of aanvullen. In elk geval, blijven de bestaande Algemene Gebruiksvoorwaarden van kracht tot de nieuwe gepubliceerd worden.


Weigering van toegang

In ieder geval behoudt Pikolinos zich het recht voor om gebruikers die de gebruiksvoorwaarden niet respecteren de toegang tot haar Sites en/of aangeboden diensten, op eigen initiatief of op verzoek van derden, te weigeren of in te trekken zonder voorafgaande bekendmaking.


Privacy- en Cookiebeleid

De vergaring en verwerking van persoonsgerelateerde gegevens via de Website door Pikolines worden geregeld door middel van een specifiek Privacybeleid waartoe de gebruiker toegang heeft door hier te klikken. Cookies laten toe de navigatie van de gebruiker via internet te personaliseren en te vergemakkelijken. Cookies worden alleen gekoppeld aan een anonieme gebruiker en zijn computer en bieden geen referenties waarmee persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen worden verkregen. Pikolinos kan cookies gebruiken op zijn Website mits de gebruiker toe te laten zijn browser zo in te stellen dat ie wordt geïnformeerd telkens cookies worden gebruikt en de installatie ervan kan weigering als hij dat wenst.


Koppelingsbeleid

De personen die een link willen leggen tussen hun website en de Pikolinos-Website moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Het is de gebruiker verboden de inhoud van deze Site, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, te reproduceren of te imiteren of gebruik te maken van “frames” of “inline links” naar de Pikolinos-Site. Enkel links naar de hoofdpagina zijn toegestaan. “Deep links” zijn niet toegestaan. De website waarop de link wordt geïnstalleerd mag geen onwettige informatie of inhoud bevatten die in strijd is met de goede zeden en gewoonten, de fundamentele rechten en de openbare orde. De bepalingen onder sectie Verboden Gebruik van de Website zijn van toepassing. Llinks naar pagina’s met inhoud of diensten die strijdig zijn met de rechten van derden zijn eveneens verboden. Het is niet toegestaan valse, onnauwkeurige of lasterlijke verklaringen of insinuaties te uiten over de Website. Het is strikt verboden te verklaren of te insinueren dat Pikolinos of één van de bedrijven van de Pikolinosgroep samenwerkt, partner is of op enige wijze supervisie heeft of aansprakelijk is voor de inhoud en diensten die worden aangeboden of ter beschikking worden gesteld op de website waarop de link wordt geïnstalleerd. In het geval er op de Website links of hyperlinks zouden worden geïnstalleerd naar andere sites, zal Pikolinos in geen geval controle uitoefenen over deze sites en hun inhoud noch over hun functies, promoties of, in het algemeen, de informatie die zij bevatten. Bijgevolg, kan Pikolinos in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het correct functioneren van links naar andere sites op de Website of voor de gevolgen of schade als gevolg van het bezoek aan één van deze sites. Pikolinos is ook niet verantwoordelijk voor de kwaliteit, de toegankelijkheid, betrouwbaarheid, accuraatheid, waarachtigheid of legaliteit van om het even welk type materiaal of informatie die deze websites bevatten. De gebruiker die deze links opent, doet dit op eigen risico en aanvaardt het externe karakter van de inhoud en het feit dat Pikolinos de gebruiker niet kan vrijwaren van bedreigingen, malware of virussen of van onwettige informatie of andere links die, op hun beurt, kunnen leiden naar sites die één of meer van eerder genoemde kenmerken vertonen. In geen geval bestaat er een verband tussen de PikolinosWebsite en de hieraan gekoppelde externe pagina’s.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Pikolinos is in geen geval aansprakelijk voor de schade en het verlies van welke aard dan ook die veroorzaakt kunnen worden door, onder andere maar niet uitsluitend: fouten of tekortkomingen in de inhoud, gebrek aan beschikbaarheid van de Site of de verspreiding van virussen of kwaadaardige of schadelijke programma ’s in de inhoud, ondanks toepassing van alle veiligheidsmaatregelen en -normen die gangbaar zijn op internet om dit te voorkomen. De Website wordt getoond “zoals ze is”, afhankelijk van de beschikbaarheid en de beperkingen van het moment.

Forums en debatten

Pikolinos is niet verantwoordelijk voor de verklaringen of meningen die worden geuit in de verschillende permanente forums, nieuwsbrieven of occasionele chats die eventueel kunnen verschijnen op deze Website, maar zal alles in het werk stellen om een correct gebruik van deze mechanismen en diensten te garanderen en erover waken dat de persoonlijke waardigheid en vrijheid van meningsuiting zoals voorzien in de Spaanse Grondwet te allen tijde worden gerespecteerd. Daarom behoudt Pikolinos zich het recht voor ongeoorloofde of ongewenste verklaringen te weigeren of te verwijderen, zonder zich te moeten verantwoorden of uitleg te moeten verschaffen, van zodra het hiervan kennis heeft genomen, niettegenstaande ze deze niet controleert of vooraf ontwerpt aan een analyse. De gebruikers van deze diensten vermijden te allen tijde uitspraken te doen die vals, beledigend, obsceen, bedreigend of in strijd zijn met de huidige wetgeving en tonen zich steeds respectvol ten opzichte van derden die, al dan niet, deelnemen aan de forums of chats.


Informatie

Zowel de eigen informatie als die van derden op deze Website worden getoond “zoals ze zijn”, zonder enige vorm van garantie dat ze nauwkeurig en geactualiseerd zijn. Bijgevolg is Pikolinos niet aansprakelijk voor de mogelijke schade die het gebruik ervan zou kunnen veroorzaken. Pikolinos stelt alles in het werk om het bestaan van ongeoorloofde informatie of zijn Website te allen tijde te vermijden en die onmiddellijk te verwijderen of de toegang ertoe te blokkeren, van zodra het hiervan kennis zou hebben. Niettegenstaande, kan de wettelijkheid van de inhoud op basis van de beschikbare informatie die door externe leveranciers, medewerkers of gebruikers wordt geleverd, niet gegarandeerd worden.


Fouten

In relatie tot wat in de vorige paragraaf werd gezegd, kunnen de gepubliceerde documenten technische inconsistenties of onvrijwillige schrijffouten bevatten die Pikolinos zo snel mogelijk zal corrigeren. Pikolinos verwelkomt elke opmerking, rectificatie of suggestie in dit verband, die de gebruiker kan verzenden naar info@pikolinos.com.


Minderjarigen

Pikolinos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke schade die het gebruik van de diensten door minderjarigen kan veroorzaken. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers zullen verantwoordelijk worden gehouden voor alle handelingen van de minderjarigen ten laste.


Privacy

Pikolinos biedt geen absolute garantie van de privacy bij het gebruik van deze Website aangezien het onmogelijk is uit te sluiten dat derden zonder toelating op de hoogte kunnen zijn van dit gebruik en van de omstandigheden waarin dit gebeurt.


Technische gebreken

Pikolinos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het slecht functioneren van zijn Website of van één van zijn diensten te wijten aan occasionele omstandigheden zoals de onbeschikbaarheid van de Website, overmacht, noodzakelijke onderhoudsbeurten of om het even welke oorzaak die niet aan hem kan worden aangerekend. Pikolinos wijst alle aansprakelijkheid af bij foutief gebruik door de gebruiker van de Website of indien hij verzuimt de verplichtingen en gemaakte afspraken zoals beschreven onder de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden of onder om het even welke andere voorwaarden die van toepassing zijn, na te leven. In het algemeen, kunnen noch Pikolinos, noch zijn medewerkers aansprakelijk worden gesteld voor verlies van inkomsten of gevolgschade om welke reden dan ook.


Schadevergoeding

In het geval Pikolinos enige schade of verlies lijdt of kosten heeft (inclusief honoraria van advocaten en procureurs) als gevolg van het niet naleven vanwege de gebruiker van de gangbare Algemene Gebruiksvoorwaarden of van om het even welke andere voorwaarden die van toepassing zijn, zal de gebruiker verplicht worden Pikolinos te vergoeden. Dit zal ook het geval zijn indien derden, als gevolg van de inbreuken van de gebruiker, klacht zouden indienen tegen Pikolinos. In dat geval zal de derde partij Pikolinos schadeloos stellen en kan Pikolinos op zijn beurt een schadevergoeding eisen voor onkosten of schade aan de gebruiker als gevolg van zijn acties.


Industriële en Intellectuele eigendom

De huidige Website, evenals de inhoud, ontwerpen, merken en diensten waaruit deze bestaat, zijn eigendom van of vallen onder de controle van Pikolinos en worden, zonder enige beperking, beschermd door de Spaanse wetten van industriële en intellectuele eigendom en door de verschillende internationale verdragen die van toepassing zijn. Pikolinos Intercontinental, S.A is de exclusieve eigenaar op zich of de rechthebbende van alle gelijkaardige intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van de Website. Bijgevolg zijn alle rechten op de inhoud, diensten of elementen in eigendom die op de Website worden getoond, voorbehouden aan Pikolinos of aan één van de bedrijven die behoren tot de Pikolinosgroep. Aangezien alle rechten voorbehouden zijn volgens de bepalingen van de Wet op Intellectuele Eigendom, is het strikt verboden de inhoud van de Website of onderdelen ervan te reproduceren, te distribueren, openbaar te communiceren of beschikbaar te maken voor commerciële of promotionele doeleinden via om het even welke drager of technisch medium zonder de uitdrukkelijke toestemming van Pikolinos. De gebruiker verbindt er zich toe de rechten van intellectuele en industriële eigendom die toebehoren aan Pikolinos of aan éen van de bedrijven van de Pikolinos-groep te respecteren. Indien je een inbreuk op de intellectuele of industriële eigendom vaststelt op de Website, stuur ons dan alstublieft zo snel mogelijk een e-mail naar info@pikolinos.com. Pikolinos laat toe via zijn Website een foto te delen onder de sectie “Pikolinos wereldwijd” met de bedoeling de afkomst van zijn followers te tonen. Indien je dit doet, dien je niet alleen het Privacybeleid te aanvaarden, maar verleen je Pikolinos bovendien een niet-exclusief recht om de foto te reproduceren, openbaar te communiceren (voorziening) en te transformeren met het doel deze te publiceren op de Website en op het internet in het algemeen en bijgevolg verleen je Pikolinos het recht jouw afbeelding te gebruiken. Het is verboden andere personen te tonen op de foto zonder hun voorafgaande toestemming, aangezien we dezelfde condities toepassen. In die zin, verbind je, je ertoe te beschikken over de nodige rechten en de toestemming van deze personen. Indien dit niet zo is, zijn we niet aansprakelijk bij eventuele schadeclaims.


Beëindiging en Wijziging van de Website

Hoewel de duur van deze Website in principe onbepaald is, behoudt Pikolinos zich het recht voor de levering van zijn diensten of inhoud op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers, gedeeltelijk of volledig, te wijzigen, tijdelijk op te schorten of te beëindigen. Evenzo kunnen de informatie, presentatie en diensten aangeboden door deze Webite door Pikolinos onderworpen worden aan periodieke of specifieke wijzigingen. Pikolinos kan deze wijzigingen in alle vrijheid doorvoeren zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruikers. 


Beoordelingen en meningen van consumenten 

PIKOLINOS informeert en garandeert dat de beoordelingen en meningen van consumenten die op deze website worden opgenomen, doorgestuurd werden door consumenten en gebruikers die werkelijk via de site een aankoop deden. Daarom informeren we de consumenten en gebruikers ervan dat een externe leverancier deze beoordelingen en meningen van klanten van PIKOLINOS opneemt door een rondvraag per email naar de klant te sturen die een aankoop heeft gedaan via deze website. De rondvraag wordt enkele dagen na de aankoop verstuurd.

De externe leverancier neemt de evaluaties van de klanten op, attesteert het cijfer en de waardering van de opinies en behandelt de werkelijke meningen, onafhankelijk van PIKOLINOS. 


Uitzonderingsbepaling en interpretatie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden vormen een overeenkomst tussen de gebruiker en Pikolinos. In het geval de bevoegde autoriteit een bepaling als illegaal, ongeldig of niet-afdwingbaar zou verklaren, dan dient deze te worden geïnterpreteerd op de manier die het dichtst bij de oorspronkelijke intentie van die bepaling ligt. Niettegenstaande, doet dergelijke verklaring met betrekking tot één of meerdere clausules geen afbreuk aan de geldigheid van de resterende clausules. De niet-eis door Pikolinos van strikte naleving van één van de voorwaarden van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, betekent niet en kan in geen geval beschouwd worden als een afstandsverklaring vanwege Pikolinos dat alsnog de strikte naleving ervan kan opeisen in de toekomst.


Taal

De taal die van toepassing is op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is het Spaans. De Engelse versie die wordt aangeboden is enkel uit beleefdheid en voor het gemak van de gebruiker. Daarom accepteert de gebruiker uitdrukkelijk dat de Algemene Gebruiksvoorwaarden worden gereguleerd door hun Spaanse versie. In geval er tegenstrijdigheden zouden bestaan in de formulering van de Algemene Gebruiksvoorwaarden tussen de Spaanse versie en de vertaling, zal de Spaanse versie steeds de voorkeur hebben.


Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De relatie tussen Pikolinos en de gebruiker wordt beheerst door de geldende Spaanse wetgeving en mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan:

• De rechtbanken en gerechtshoven van de stad Elche of bij gebrek aan een rechtbank van koophandel in Elche zal die van Alicante bevoegd zijn in het geval de gebruiker een ondernemer is.

• De rechtbanken en gerechtshoven van de woonplaats van de gebruiker in het geval het een consument betreft, in overeenstemming met de huidige wetgeving.